Algemene voorwaarden

1. Definitie

1.1 Opdrachtnemer: De heer H.G.C.M. (Hennie) van der Velden, handelend onder de naam “Van der Velden Budgetcoaching & Beheer”, hierna te noemen VBB beheer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam, onder nummer 87966212, die in deze algemene voorwaarden verder wordt aangeduid als: Opdrachtnemer.

1.2 Opdrachtgever: (1) de cliënt, of (2) de werkgever van de cliënt, of (3) een derde die een overeenkomst afsluit ten behoeve van een cliënt of een relatie (o.a. de werkgever van de cliënt).

1.3 Cliënt: de natuurlijke persoon die door Opdrachtnemer gecoacht wordt.

1.4 Opdracht: de overeenkomst van opdracht die wordt gesloten tussen Opdrachtnemer en de opdrachtgever krachtens welke de werkzaamheden worden verricht.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle voorstellen, aanbiedingen en overeenkomsten waarbij VBB beheer partij is.

2.2 De bepalingen uit deze algemene voorwaarden die naar zijn aard de strekking hebben ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht te blijven, behouden hun gelding na beëindiging van de overeenkomst.

2.3 De algemene voorwaarden van de opdrachtnemer zijn niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen opdrachtnemer en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van een nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

3. Overeenkomst

3.1 Het aanbod wordt schriftelijk vastgelegd in een offerte. Alle offertes zijn vrijblijvend en kosteloos, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3.2 De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de offerte of overeenkomst budgetcoaching door de opdrachtgever. De opdrachtnemer begint met de werkzaamheden na ondertekening van de offerte.

3.3 Wijzigingen en/of aanpassingen van de overeenkomst zullen partijen slechts binden indien die schriftelijk door partijen zijn overeengekomen.

4. Uitvoering

4.1 Het eerste gesprek is een kennismakingsgesprek. Dit gesprek vindt voorafgaand aan de offerte/ Trajectvoorstel plaats en is vrijblijvend en kosteloos. Dit gesprek kan een gesprek zijn tussen opdrachtnemer en Opdrachtgever. Bij een gesprek met een client, worden de mogelijkheden verkend voor Opdrachtnemer, tussen haar en de cliënt. Besproken wordt de concrete hulpvraag, de persoonlijke behoefte en verwachtingen van de cliënt ten aanzien van de vraag en het coaching traject of advies, de persoonlijke verhouding, de tijdsinvestering en de overige inspanning. Na gesprek en goedkeuring wordt er een contract getekend voor budget-coaching of beheer.                             

Bij een gesprek met de werkgever van de client zullen de mogelijkheden besproken worden in het belang van werkgever en client. In dit gesprek zal er beslist worden of er een intakegesprek dient plaats te vinden die wel vrijblijvend is, maar niet gratis. Na gesprek en goedkeuring wordt er een 3 partijen contract getekend voor budgetcoaching of beheer. Na de Intake, zal er een offerte/ trajectvoorstel worden gedaan die het contract bindend maakt.

Bij een gesprek met werkgever en client zullen ook de mogelijkheden besproken worden, waarna we ook daarna, bij goedkeuring vrijblijvend een intake en eenofferte/trajectvoorstel doen. Na gesprek en goedkeuring wordt er een 3 partijen contract getekend voor budgetcoaching of beheer.                             

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om na dit intakegesprek te beslissen dat zij ten aanzien van de cliënt geen overeenkomst zal aangaan met de cliënt of de beoogde opdrachtgever.

4.2 Wanneer Opdrachtnemer, op het moment dat de overeenkomst van kracht is, de overtuiging heeft, om welke reden dan ook, de cliënt niet verder te kunnen coachen of adviseren, wordt dit tussen partijen besproken en wordt de coaching/advisering afgerond. Andersom, als blijkt dat de cliënt zich onvoldoende gesteund voelt in het proces, kan de cliënt te allen tijde de relatie verbreken. Dit besluit wordt in een afrondend gesprek toegelicht.

4.3 De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de voortgang, effecten en resultaten van de coaching en verwoordt deze persoonlijk aan de opdrachtgever. De cliënt en/of de opdrachtgever zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van het budgettaire advies. Indien de opdracht door derden is verstrekt zal Opdrachtnemer alleen schriftelijk rapporteren aan opdrachtgever, waarbij het rapport door zowel Opdrachtnemer als door de cliënt zijn ondertekend.

5. Geheimhouding

5.1 Alles wat in het contact tussen Opdrachtnemer en cliënt besproken wordt, blijft vertrouwelijk. Opdrachtnemer treedt met betrekking tot het besprokene niet naar buiten, bijvoorbeeld naar de opdrachtgever/werkgever. Alleen de gecoachte zelf heeft het recht te beslissen wat naar buiten komt. Hij kan daartoe in goed overleg de budgetcoach machtigen.

5.2 De cliënt machtigt Opdrachtnemer tot het opvragen en uitwisselen van gegevens bij derden, voor zover die nodig zijn om het ingezette budgetbegeleidingstraject uit te voeren. Cliënt zal hiertoe een machtigingsformulier ondertekenen.

6. Tarieven en betalingen

6.1 Met de opdrachtgever (cliënt zelf, werkgever of derde) worden prijsafspraken gemaakt op basis van een uurtarief. De Opdrachtnemer zal in de offerte een inschatting geven van het verwachte aantal benodigde gesprekken. Deze indicatie is niet bindend. Bij budgetbeheer worden er vaste tarieven in rekening gebracht excl. gemaakte kosten zoals vergoeding kilometers, parkeerkosten en andere onvoorziene uitgave/kosten.

6.2 Opdrachtgever is aan de Opdrachtnemer een vergoeding voor te rijden kilometers en reistijd verschuldigd bij meer dan 15 kilometer enkele reis, tegen een in de overeenkomst genoemd tarief.

6.3 De Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om aan de opdrachtgever een voorschot in rekening te brengen.

6.4 De opdrachtnemer zal de opdrachtgever uiterlijk na afloop van de kalendermaand, een factuur sturen voor de geleverde uren.

6.5 De opdrachtgever dient de factuur, zonder korting, opschorting of verrekening aan de opdrachtnemer te betalen binnen veertien dagen.

6.6 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de gestelde betalingstermijn betaalt, is de opdrachtgever in verzuim zonder dat er nadere ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is dan een rente verschuldigd aan de opdrachtnemer over het nog openstaande bedrag van 1% per maand of, indien hoger, de wettelijke rente. De buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van de door de budgetcoach niet tijdig van de opdrachtgever ontvangen betalingen zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever.

6.7 Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde betalingstermijn aan haar betalingsverplichting heeft voldaan, heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en werkzaamheden op te schorten totdat het verschuldigde bedrag is voldaan.

6.8 De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om een gesprek in rekening te brengen als de cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld. Afmelden dient 24 uur voor de afspraak te geschieden.

6.9 De opdrachtnemer is niet BTW plichtig, dus alle bedragen zijn zonder BTW. Bij wijzigingen, zoals het wel moeten afdragen van BTW, zijn de bedragen genoemd op de website de bedragen excl. BTW. De Opdrachtgever wordt hier automatisch vooraf van op de hoogte gesteld.

7. Aansprakelijkheid

7.1 De opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de opdrachtgever, de cliënt of een derde die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan de opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt de schade, waartegen de opdrachtnemer verzekerd is dan wel gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.

Daarbij moeten in ieder geval de volgende beperkingen in acht worden genomen:

  • Niet voor vergoeding in aanmerking komt: bedrijfsschade, derving van inkomsten en andere gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan.
  • Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is de opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
  • De door de opdrachtnemer te betalen schadevergoeding is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout voor de gedeclareerde opdrachtsom. Bij opdrachten met de duur van langer dan één jaar is de vergoeding beperkt tot een maximum van één maal het jaarmaximum.


7.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat cliënt tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van de juiste informatie welke opdrachtnemer, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.

8. Ontbinding

8.1 Opdrachtnemer behoudt zicht het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi-)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van opdrachtnemer kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient opdrachtnemer de annulering schriftelijk aan de cliënt mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

8.2 Iedere partij kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen dan wel verdere uitvoering opschorten, indien de andere partij al dan niet voorlopig surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, of indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten gevolge van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Indien de opdrachtnemer de overeenkomst op basis van dit artikel beëindigt, is zij tevens gerechtigd onmiddellijke voldoening van haar toekomende rechten uit te oefenen.

9. Overige bepalingen

9.1 Op de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede geschillen omtrent deze voorwaarden, zullen bij uitsluiting gebracht worden voor de bevoegde rechter binnen het arrondissement waarbinnen de opdrachtnemer woonachtig is